Rättslig Information

 

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, känd som L.C.E.N., informeras användare och besökare på webbplatsen https://www.adorablejoie.com härmed om följande information:


1. Rättslig information :

Ägarens status: Mikroföretag

Ägare: ABI SAAD CHLOE

Ägarens postadress: 12 rue Jules Ferry, 92150 Suresnes

Skaparen av webbplatsen är: ABI SAAD CHLOE

Ansvarig utgivare är: ABI SAAD CHLOE

Kontakta utgivningschefen: Abi Saad Chloé

Publikationsansvarig är en privatperson.

Webbansvarig är: ABI SAAD CHLOE

Kontakta webbansvarig: ABI SAAD CHLOE

Webbplatsens värd är: Shopify Inc. 126 York St. , Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Kanada.

 

2. Presentation och princip :

Följande hänvisas till som : Användare, varje Internetanvändare som ansluter till och använder den ovan nämnda webbplatsen: https://www.adorablejoie.com

Webbplatsen https://www.adorablejoie.com omfattar en uppsättning tjänster som i befintligt skick görs tillgängliga för användare. Det specificeras härmed att användare måste vara artiga och visa god tro både mot andra användare och mot webbmastern för webbplatsen https://www.adorablejoie.com. Webbplatsen https://www.adorablejoie.com uppdateras regelbundet av Chloé Abi Saad.

CHLOE ABI SAAD gör allt för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt på webbplatsen https://www.adorablejoie.com (med förbehåll för ändringar som gjorts sedan den lades ut på nätet), men kan inte garantera att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt, fullständig och aktuell, vare sig det beror på CHLOE ABI SAAD själv eller på tredje parter som förser CHLOE ABI SAAD med denna information. Följaktligen bekräftar användarna att de använder denna information (som är vägledande, icke uttömmande och kan ändras) under eget ansvar.

 

3. Tillgänglighet:

Webbplatsen https://www.adorablejoie.com är i princip tillgänglig för användare 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, utom i händelse av avbrott, oavsett om det är planerat eller inte, för underhållsändamål eller i händelse av force majeure. Om det skulle visa sig omöjligt att få tillgång till tjänsten, åtar sig https://www.adorablejoie.com att göra sitt yttersta för att återupprätta tillgången till tjänsten och kommer att sträva efter att informera användarna om datum och tider för ingripandet i förväg. Eftersom https://www.adorablejoie.com endast har en skyldighet att tillhandahålla medel, skall https://www.adorablejoie.com inte hållas ansvarigt för någon som helst skada till följd av att tjänsten inte är tillgänglig.

 

4. Immateriella rättigheter:

ABI SAAD CHLOE är ensam ägare till alla immateriella rättigheter eller innehar nyttjanderätten till alla element som är tillgängliga på webbplatsen, både struktur och texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud, programvara...

Det är förbjudet att helt eller delvis reproducera webbplatsen https://www.adorablejoie.com, återge, ändra, publicera, anpassa helt eller delvis något av dessa element, oavsett vilket medel eller vilken process som används, utan föregående skriftligt tillstånd från ABI SAAD CHLOE, webbplatsens ägare, på följande e-postadress: contact@adorablejoie.com, annars anses det utgöra en överträdelse och kan leda till åtal i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den franska lagen om immateriell äganderätt (Code de la propriété intellectuelle).

 

5. Hypertextlänkar och cookies :

Webbplatsen https://www.adorablejoie.com innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser (partner, information etc.) som har upprättats med ABI SAAD CHLOE:s tillstånd. ABI SAAD CHLOE har dock inte möjlighet att kontrollera hela innehållet på de webbplatser som besöks på detta sätt och avsäger sig därför allt ansvar för eventuella risker för olagligt innehåll.

Användarna informeras om att en eller flera cookies automatiskt kan installeras på deras dator via deras webbläsarprogram under deras besök på webbplatsen https://www.adorablejoie.com. En cookie är ett block med data som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om användarens surfning på webbplatsen.

Webbläsare kan konfigureras för att informera användaren om förekomsten av cookies och, om nödvändigt, för att vägra dem, vilket beskrivs på följande adress: www.cnil.fr. Användaren kan dock konfigurera sin webbläsare så att den inte tillåter att cookies installeras, med beaktande av att detta kan göra det omöjligt att få tillgång till vissa tjänster. För att blockera cookies, skriv följande i din sökmotor: block cookies under IE eller Firefox och följ instruktionerna beroende på din version.

 

6. Skydd av personer och egendom - hantering av personuppgifter:


I Europa skyddas personuppgifter av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober 1995.

På webbplatsen https://www.adorablejoie.com samlar ABI SAAD CHLOE in personuppgifter (i enlighet med artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978) om användaren endast i syfte att tillhandahålla vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen https://www.adorablejoie.com. Användarna lämnar denna information med full kännedom om fakta, särskilt när de själva anger den. Användare av webbplatsen https://www.adorablejoie.com informeras sedan om huruvida de är skyldiga att lämna denna information eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, dataregister och individuella friheter har alla användare rätt att få tillgång till, korrigera, radera och motsätta sig alla personuppgifter som rör dem. För att utöva denna rättighet, skicka din begäran till https://www.adorablejoie.com via e-post: contact@adorablejoie.com eller skriftligen, vederbörligen undertecknad, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen med underskrift av innehavaren av handlingen, med angivande av den adress till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen https://www.adorablejoie.com publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part. Endast i händelse av återköp av webbplatsen https://www.adorablejoie.com och dess rättigheter får ABI SAAD CHLOE överföra nämnda information till den eventuella köparen som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna med avseende på användaren av webbplatsen https://www.adorablejoie.com.

Webbplatsen https://www.adorablejoie.com uppfyller kraven i RGPD (se vår testpolicy för RGPD).

Databaser skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.